Diensten

Indicatiestelling ZIN en PGB

Indiceren wijkverpleging  (ZIN)

 

Door de hervormingen in de zorg speelt de wijkverpleegkundige een centrale rol in de zorg thuis. De rollen en taken van wijkverpleegkundigen veranderen hierdoor.

De wijkverpleegkundige stelt na een huisbezoek en het verzamelen van uw medische gegevens een indicatie. Hierbij wordt ook gekeken wat u zelf kunt en welke taken er door uw mantelzorgers overgenomen kunnen worden.

Om te kunnen indiceren heeft de wijkverpleegkundige bij het indicatiebureau binnen Ebony Thuiszorg het volgende nodig:

 

 • Een medische anamnese, Dit is een verslag afkomstig van een behandelende huisarts of verpleegkundige specialist
 • Bij gebruik van medicatie is er een medicatie overzichtslijst nodig
 • Kopie van een verzekeringspas/ polisblad

 

 

Indiceren voor pgb aanvraag

 

Heeft u langdurig verpleging en verzorging nodig? En heeft u specifieke wensen over hoe en door wie? Dan kunt u zelf uw zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de zorgverzekering.

 

Zelf zorg regelen met pgb

Met dit budget regelt u zelf door welke zorgverlener(s) u uw thuiszorg laat uitvoeren. Er komt wel wat bij kijken. U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen aan zorgverleners. En voor de administratie van uw budget.

 

Het Indicatiebureau PGB binnen Ebony Thuiszorg helpt u bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De wijkverpleegkundigen van het indicatiebureau zijn gespecialiseerd in deze indicatiestelling. Zij brengen uw hulpvraag in uw thuissituatie in kaart en zorgen binnen twee weken voor de juiste documenten die u bij uw verzekeraar kunt indienen.

 

Voor een aanvraag voor een PGB-Zvw-indicatie voor verpleging en/of verzorging thuis neemt u contact op met het Indicatiebureau PGB:

 

Telefoon: 070 – 44 96 84 / 06 – 11 19 77 29
E-mail: info@ebonythuiszorg.nl

 

Aanvraagprocedure indicatiestelling
Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u op om een afspraak te maken. Deze afspraak vindt plaats bij u thuis.

 

Het stellen van een indicatie wordt gedaan door een bachelor opgeleide verpleegkundige volgens het normenkader. Hbo-verpleegkundigen hebben met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) een deze rol gekregen. Binnen Ebony Thuiszorg, stellen de wijkverpleegkundigen (HBO-V’ers) indicaties; ze bepalen wat de cliënt(e) nodig heeft mbt de zorg.

 

Voor het indicatie gesprek zijn de volgende stukken nodig:

 • Identiteitsbewijs
 • Verzekeringspas
 • Een actueel overzicht van de ziektebeelden/aandoeningen en de medicatie. (Deze kunt u opvragen bij uw huisarts of uw behandelend specialist. Dit overzicht mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het gaat hierbij niet om uw medische dossier: Wel een overzicht van uw ziektebeelden op 1 tot maximaal 3 pagina’s is voldoende)

 

Houdt u er rekening mee dat het gesprek ongeveer tot een uur zal duren.
Na het gesprek ontvangt u van de indicatiesteller binnen 2 weken de onderstaande stukken:

 • Zorgplan (+ anamnese verslag)
 • Aanvraagformulieren PGB (ingevuld en ondertekend deel 1)

 

Controleer de stukken goed en maak een kopie voor uw eigen administratie.

 

Wilt u iets wijzigen?
Neem uiterlijk binnen vier weken na het verstrijken van het gesprek contact op met de indicatiesteller als iets niet in orde is. U blijft verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie zowel mondeling als schriftelijk.

 

Deel 2 van het document ‘aanvraagformulier pgb voor verpleging en verzorging’ vraagt u op bij uw verzekeraar. Dit deel vult u zelf in. Het geheel stuurt u zelf door naar uw verzekering. Houdt er rekening mee dat de datum waarop uw aanvraag ontvangen wordt door de verzekering, tevens de eventuele startdatum is. U kunt niet met terugwerkende kracht een pgb toegekend krijgen. Als opdrachtgever blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het gehele proces.

 

Wees op tijd met het vragen van de herindicatie. Wij werken op afspraak, spoedindicaties voor reguliere indicaties zijn niet mogelijk. Enige uitzondering betreft indicaties voor zorg rondom het levenseinde mits u een PTZ-verklaring heeft van uw arts.

 

TARIEVEN INDICATIESTELLING

 

Ebony Thuiszorg declareert het stellen van een indicatie wijkverpleging rechtstreeks bij de Opdrachtgever. Dit kan de verzekeraar zijn, het thuiszorgbureau maar ook de cliënt(e) die een PGB wil. Wij houden het NZA tarief aan (100%). Dit houdt in dat het grootste deel van de kosten voor indicatiestelling door de verzekeraar vergoed worden en er een restbedrag overblijft dat door de aanvragende partij betaald dient te worden. Daarnaast is er ook sprake van een extra vergoeding als er een indicatie gesteld dient te worden buiten een straal van 20 kilometer van ons kantoor in Rijswijk en Den Haag.

 

Standaard:

 

Er wordt een factuur van 4 uur op 100% NZA tarief verstuurd naar de Opdrachtgever. Deze uren worden eenmalig in de indicatie opgenomen. De Opdrachtgever ontvangt over deze uren een nota. Buiten een straal van 20 kilometer van ons kantoor worden reiskosten van 0,19 per km in rekening gebracht. Boven de 40 kilometer komt er € 50,- aan reistijd bij. Kantooradres is postcodegebied 2288 GB Rijswijk.

 

Nog van belang om te weten:

 

 • De opdracht voor het stellen van een indicatie moet door middel van een getekende Opdrachtbevestiging bevestigd worden als je een indicatie door ons wil laten uitvoeren.
 • Opdrachtbevestiging wordt naar je gemaild.
 • Indicatiesteller maakt gebruik van eigen vervoer. Er wordt niet meegereden met de indicatiesteller.
 • Heeft er een huisbezoek plaats gevonden maar heeft deze niet geleid tot een indicatie dan wordt een bedrag van € 50,- in rekening gebracht voor  reiskosten. Dit geldt voor indicaties binnen een straal van 20 kilometer. Daarboven bedraagt dit € 100,-

Over ons

Uw welzijn is onze zorg  

“Professionele en toegankelijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving”

  EBONY THUISZORG  …